Často kladené otázky

1. Mohli byste mě informovat o tom, kde a kdy bude sloužit Alexander Barkoci?

O službách Alexandra Barkóciho bohužel nepodáváme informace ani na webové stránce, ani v mailu, protože si to na mnoha místech organizátoři nepřejí. Hlavním důvodem je, že na některé shromáždění přichází tolik lidí, že to způsobuje vážné organizační problémy.

2. Mohli byste mi poskytnout telefonní číslo Alexandra Barkóciho?

Bohužel telefonní číslo Alexandra Barkóciho nemůžeme poskytnout pro velké množství lidí, kteří mu volají. Můžeme však poskytnout telefonní číslo některého z členů jeho týmu, podle povahy problému.

3. Je možné domluvit si setkání s Alexandrem Barkócim?

Kontaktní formulář slouží k navázání kontaktu s členy týmu služebníků, nikoliv však k navázání kontaktu s Alexandrem Barkócim. Bohužel není možné domluvit si přes nás setkání s ním. Je však možné setkat se s některým z členů týmu služebníků.

4. Jakým způsobem je možné požádat o pomoc přímo Alexandra Barkóciho?

Členové týmu služebníků bohužel nemají oprávnění zprostředkovat prosby o pomoc Alexandrovi Barkócimu. Jsme tu na to, abychom pomáhali lidem my, protože Alexander Barkoci už nemá více času na další osobní pastoraci nebo modlitby.

5. Je možné vyžádat termín k Alexandrovi Barkócimu?

Bohužel není přes nás možné vyžádat termín k Alexandrovi Barkócimu, avšak dá se přihlásit k členům našeho týmu na službu přes telefon nebo na osobní pastoraci v Komárně.

6. Kde a kdy probíhají osobní pastorace s členy týmu Alexandra Barkóciho?

Osobní pastorace probíhají v domě Alexandra Barkóciho (Majstrovská 17, Komárno) většinou v první neděle v měsíci. V případě nutnosti je možné vybavit i jiný termín.

7. Je možné zúčastnit se shromáždění komárňanského společenství?

Ano, shromáždění komárňanského společenství jsou otevřeny pro kohokoliv. Není třeba účast předem avizovat.

8. Kdy a kde bydlí v Komárně shromáždění?

Ve středu bývá biblická hodina od 18.00 a v neděli bohoslužby od 15.00. Výjimečně (např. v případě svátků jako Vánoce nebo Silvestr) může dojít ke změnám: v takových případech (tj před svátky) je možné mailem požádat o informaci. Adresa shromáždění je Majstrovká 17, Komárno.

9. V jakém jazyce probíhají shromáždění?

Buď v slovenském nebo v maďarském jazyce. Vždy je zajištěn překlad z jednoho jazyka do druhého.

10. Účastní se shromáždění v Komárně i Alexander Barkoci?

Jelikož hlavní službou Alexandra Barkóciho je zvěstování evangelia v různých zemích Evropy i jiných kontinentů, většinou není přítomen na bohoslužbách v neděli, s výjimkou první neděle měsíci (až na případy, kdy jeho cesta trvá více než měsíc). Pokud necestuje daleko, ve středu bývá přítomen na biblické hodině. Pokud máte zájem některou středu nebo neděli přijít do shromáždění, doporučujeme jeden-dva dny předtím požádat o informace týkající se přítomnosti nebo nepřítomnosti Alexandra Barkóciho přes kontaktní formulář.

11. Je možné mluvit nebo modlit se s Alexandrem Barkócim před nebo po shromážděních v Komárně?

Závisí to na situaci: někdy ano, ale nevíme to bohužel nikomu zaručit, závisí to na počtu zájemců, kteří s ním chtějí mluvit nebo se modlit. Někdy je třeba ve středu čekat dlouho do noci a může se stát i to, že k setkání pro pozdní dobu vůbec nedojde.

12. Je možné požádat členy týmu přes mail o modlitby?

Je, ale pro velké množství takových proseb se obvykle nemodlíme konkrétně za jednotlivé osoby a konkrétní problémy, ale obecně za všechny, kteří se na nás s takovými prosbami obracejí.

13. Je možné dát se v Komárně pokřtít vodou?

Je to možné. Vodní křest bývá obvykle organizovaný jednou ročně, v srpnu. O přesném datu budeme moci poskytnout informace pravděpodobně koncem června.

14. Jak probíhá v Komárně křest vodou?

Dopoledne o 11:00 probíhá v domě A. Barkóciho (Majstrovská 17, Komárno) vyučování o duchovním významu vodního křtu. (Záznamy z vyučování z předchozích let je možné prohlédnout si na internetu.) Odpoledne probíhá samotné ponoření u řeky Váh. Také se Alexander Barkóci a členové jeho týmu modlí za novokřtěnce a za jejich naplnění se Duchem Svatým.

15. Co si třeba vzít s sebou na vodní křest?

Roucha, ve kterých ponoření proběhne, bývají k dispozici. Pro případ, že by je nebylo dost, je dobré přinést si nějaké lehké, podle možnosti bílé šaty pokrývající podstatnou část těla. Pod roucho je třeba obléci si spodní prádlo, protože promočené roucho přilne na tělo. Potřebné je mít ručníky, pantofle a spodní prádlo na převlečení.

16. Přijímá Alexander Barkoci pozvání sloužit do sborů?

Závisí to na okolnostech. K tomu, aby zvážil možnost přijít, je třeba, aby dostal poštou oficiální pozvání od vedoucího sboru na adresu: Alexander Barkóci, Majstrovská ul. 17, 945 01 Komárno.

17. Mohou se přes kontaktní formulář přihlásit o pomoc i lidé z jiných církevních společenství (katolického, evangelického, baptistického, letničního, charismatického atd.)?

Ano, mohou. Protože Ježíš Kristus během své pozemské služby nikoho neodmítl, kdo ho oslovil s prosbou o uzdravení nebo osvobození, ani my neodmítáme nikoho a ani nevyžadujeme od nikoho, aby začal chodit do jiného společenství. Vedeme však každého k tomu, aby čtením, poslechem a studiem Božího slova dennodenně proměňoval své myšlení, aby bylo co nejvíce ve shodě s Božím myšlením, jak ho poznáváme z Bible. K tomu je nejednou třeba vzdát se některých církevních tradic, jakož i nebiblických teologických a náboženských přesvědčení.

18. Jak probíhá služba uzdravení nebo osvobození?

Základním principem naší služby je biblické přesvědčení, že Bůh chce, abychom byli zdraví a svobodní od démonických poviazaností. Na druhé straně je však pro něj ještě důležitější, abychom poznali Jeho Syna, a přes něj měli spasení a věčný život; On nechce, aby byli lidé uzdraveni a pak šli zdraví do zatracení. Kromě toho podle naší víry založené na Božím slově uzdravování a osvobozování koná samotný Ježíš Kristus. Z těchto důvodů lidi, kteří se ještě vědomě neobrátili k Ježíši Kristu a neodevzdali mu své životy, vedeme do živého společenství s Ním. To je nezbytné i když se pravidelně účastní náboženských obřadů ve společenství křesťanů. Také vedeme lidi k tomu, aby se vzdali všech náboženských tradic, které jsou nebiblické, a které jim brání ve společenství s Ježíšem Kristem, a tím i v uzdravení nebo osvobození.

19. Je možné hovořit s služebníky z týmu přes telefon nebo osobně i vícekrát?

Ano, praxe ukazuje, že v případě závažnějších problémů je třeba počítat s tím, že uzdravení nebo osvobození bude proces, někdy dlouhodobý.

20. Jak se řeší případy, pokud někdo nemá možnost dostat se domů v nočních hodinách, kdy už nechodí vlaky či autobusy?

Je třeba s tímto problémem počítat, proto každému doporučujeme, aby si přes internet předem zajistil nocleh v některém hotelu nebo penzionu v Komárně.