Kontakt na služobníkov v tíme Alexandra Barkóciho

placeholder

Pošlite svoje
otázky a pripomienky
služobníkom v tíme
Alexandra Barkóciho.

Na tomto mieste je možné poslať odkaz členom tímu, ktorý pomáha Alexandrovi Barkócimu v jeho službe, cez ktorú Boh prináša ľuďom oslobodenie a uzdravenie. Podotýkame tiež, že odpovedáme iba na maily adresované priamo nám, na hromadné maily nepovažujeme za povinnosť reagovať.

UPOZORNENIE

Pre enormné množstvo mailov, ktoré dennodenne prichádzajú na adresu služobníkov v tíme Alexandra Barkóciho, prosíme každého, aby si predtým, ako nám napíše cez kontaktný formulár alebo iným spôsobom, prečítal všetky odpovede na často kladené otázky. Nájdete ich kliknutím na záložku "Otázky", ktorá sa nachádza naľavo od záložky "Kontakt". Na otázky tam zodpovedané nebudeme dávať odpoveď. Podotýkame tiež, že odpovedáme iba na maily adresované priamo nám, na hromadné maily nepovažujeme za povinnosť reagovať.

 
@  
loading...

Niekoľko myšlienok tým ktorí túžia byť uzdravení alebo oslobodení

Cieľom našej služby je odstrániť duchovné prekážky, ktoré bránia ľuďom, aby mohli od Boha prijať uzdravenie a oslobodenie a žiť v dôvernom spoločenstve s Ježišom Kristom. Preto tí, ktorí majú záujem o túto službu, musia byť odhodlaní postupne odstrániť zo svojho života všetko, čo nie je v zhode s Božou vôľou zjavenou v Božom slove (Biblii).

V prvej fáze služby sa presvedčíme, či človek, ktorý potrebuje pomoc, rozmýšľa v súlade s Božím slovom, či nemá také predstavy o Bohu, Jeho charaktere, Jeho konaní, ktoré sa nezakladajú na Božom slove, ale na náboženských tradíciách alebo ľudskom mudrovaní. Božie slovo hovorí, že ľudské tradície rušia, zneplatňujú Božie slovo, zbavujú ho moci (Marek 7, 13), a tým bránia tomu, aby Boh mohol konať v živote človeka. Pokiaľ je človek otvorený – či už s našou pomocou alebo samostatne – zmeniť rozmýšľanie a vzdať sa všetkých náboženských tradícií a ľudských predstáv, ktoré odporujú Božiemu slovu, otvára sa cesta k tomu, aby Boh mohol vykonať svoje uzdravujúce a oslobodzujúce dielo v jeho živote. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je potreba robiť pokánie zo všetkých hriechov, ktorými sa človek previnil voči Bohu a ľuďom a odhodlanie v budúcnosti sa strániť týchto hriechov. Ak o pomoc požiada osoba, ktorá ešte nemá osobné spoločenstvo s Ježišom Kristom, tak ju k tomuto spoločenstvu vedieme cez obrátenie a znovuzrodenie vodou a Svätým Duchom.

Naším cieľom je, aby všetci, ktorí chcú byť uzdravení a oslobodení, mali istotu spasenia a boli nielen veriacimi, ale aj učeníkmi Ježiša Krista, ktorí ho celým srdcom nasledujú. O tomto hovorí nasledovný verš z Biblie, ktorý možno považovať aj za motto tejto služby, a ktorý cituje Ježišove slová adresované tým, čo v Neho uverili: „Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8, 31b–32.)

Našou skúsenosťou je, že sa na Alexandra Barkóciho a jeho služobníkov obracajú aj takí ľudia, ktorým ide jedine o uzdravenie alebo o vyriešenie iného problému, nemajú však v úmysle skoncovať s hriechmi vo svojom živote a je očividné, že po uzdravení chcú žiť ten istý život, ktorý žili doteraz (a ktorý je väčšinou zdrojom ich problémov). Preto je potrebné zdôrazniť, že služba Alexandra Barkóciho nie je zameraná na uzdravovanie, ale na Pána Ježiša Krista: on bol a je Bohom povolaný na zvestovanie evanjelia, na záchranu tých ľudí, ktorí nepoznajú osobne Ježiša Krista, preto ak nedôjde v ich živote k radikálnej zmene, podľa Božieho slova pôjdu do zatratenia. Alexander Barkóci nie je liečiteľ, ani uzdravovateľ, a to isté sa vzťahuje aj na ostatných služobníkov. Preto prosíme, aby sa na nás obracali iba ľudia, ktorí ak nie sú spasení, sú ochotní svoje životy odovzdať Pánovi Ježišovi Kristovi; a ak sú spasení, tak sú ochotní zmeniť rozmýšľanie aj spôsob života, aby sa dostali k Bohu bližšie a boli schopní vierou prevziať čo najviac z Jeho požehnaní, vrátane uzdravenia.

Tiež sa na nás mnohí ľudia obracajú s prosbou, aby sme sa pomodlili za ich problém. Skúsenosť však ukazuje, že za problémom mnohokrát stojí také rozmýšľanie a spôsob života, ktorý nie je v zhode s Božím slovom. Keďže sme presvedčení, že by ľuďom nepomohlo, dokonca by im uškodilo, keby boli ich problémy vyriešené a potreby naplnené bez toho, aby brali Božie slovo vážne, prosíme všetkých záujemcov, aby žiadali od nás modlitby iba v prípade, ak sú ochotní urobiť vo svojom zmýšľaní a spôsobe života všetky zmeny, ktoré sú potrebné k tomu, aby aj oni sami mali vieru modliť sa za svoje potreby. Ako sa zvykne hovoriť: našou službou nie je dávať ľuďom ryby, ale ich naučiť rybolovu, nasmerujúc ich na Ježiša Krista. V známych biblických príbehoch o zázračnom rybolove (Lukáš 5, 1–11 a Ján 21, 3–11) úspech prinieslo to, že sa učeníci nielen modlili k Bohu za to, aby im dal ryby, ale hodili siete presne tam a presne vtedy, kde a keď im to povedal ich Pán, Ježiš.